Obligacions de les empreses en relació a la realització d’auditoria de comptes

Ángel Ortiz, soci d’Audria Auditoría i Consultoría, explica quines són les obligacions de les empreses en relació a la realització d’auditoria de comptes.

Les societats mercantils que durant dos anys consecutius superin dos dels tres límits que estableix la llei estaran obligades a nomenar un auditor de comptes que verifiqui els seus comptes anuals. Aquests límits són: 5,7 milions dʻeuros dʻimport net de xifra de negoci, 2,85 milions dʻeuros dʻactiu i 50 treballadors.

No s’han de confondre aquests límits amb què fixen la possibilitat de formular comptes abreujats, que és de 8 milions d’euros d’import net de xifra de negoci, 4 milions d’euros d’actiu i 50 treballadors.

Així mateix, com recorda Ángel Ortiz, les empreses que ja el 2022 van superar aquests límits i tinguin la previsió de superar-ho el 2023 hauran de nomenar abans de final d’any un auditor de comptes.

El període inicial de contractació ha de ser de tres a nou anys i les pròrrogues successives poden ser per un a tres anys. Excepte per a les entitats d’interès públic, no hi ha limitació en els períodes de nomenament successius de l’auditor de comptes.

Finalment, aquelles entitats de nova creació que en el primer exercici de tancament posterior a la constitució excedeixin els límits anteriors ja es veuran obligades a nomenar auditor aquest primer any.