Com es comptabilitza l’impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables?

L’Institut de Comptabilitat i Auditories de Comptes (ICAC) s’ha pronunciat recentment sobre el tractament comptable de l’impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables.

Us recordem que La Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, va regular la creació d’un impost que té per objectiu fomentar la prevenció de la generació de residus d’envasos de plàstic no reutilitzables, així com el reciclatge dels residus plàstics, i poder contribuir així a la circularitat d’aquest material. Aquest impost va entrar en vigor l’1 de gener del 2023.

Es tracta d’un tribut de naturalesa indirecta que recau sobre la utilització, al territori d’aplicació de l’impost, d’envasos no reutilitzables que continguin plàstic, tant si es presenten buits, com si es presenten contenint, protegint, manipulant, distribuint i presentant mercaderies .

Atès l’ús tan generalitzat d’aquesta tipologia d’envasos, el nou impost afecta pràcticament tota l’economia a diferència d’altres impostos especials que se circumscriuen a sectors específics.

Fet imposable

El fet imposable de l’impost és el següent:

  • Estan subjectes a l’impost la fabricació, importació o adquisició intracomunitària dels productes que formen part de l’àmbit objectiu de l’impost.
  • També està subjecta a l’impost la introducció irregular al territori d’aplicació de l’impost dels productes que formen part de l’àmbit objectiu de l’impost.

S’entendrà que s’ha produït una introducció irregular dels productes esmentats al territori d’aplicació de l’impost en cas que qui els posseeixi, comercialitzi, transporti o utilitzi, no acrediti haver realitzat la seva fabricació, importació o adquisició intracomunitària, o quan no justifiqui que els productes han estat objecte d’adquisició al territori espanyol.

Contribuents

El contribuent d’aquest impost són les persones físiques o jurídiques i les entitats (incloses a l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària) que fabriquin, importin o adquireixin intracomunitàriament envasos no reutilitzables que continguin plàstics, productes plàstics semielaborats destinats a l’obtenció dels envasos i productes que continguin plàstics destinats a permetre el tancament, comercialització o presentació d’envasos no reutilitzables.

Tractament comptable

Pel que fa al tractament comptable d’aquest impost, la consulta núm. 1 emesa per l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) i publicada al Butlletí núm. 133, disposa el següent:

  • Tenint en compte el contingut de les Normes de Registre i de Valoració (NRV) 12a. Impost sobre el Valor Afegit (IVA), Impost General Indirecte Canari (IGIC) i altres Impostos indirectes i 10a. Existències (segona part del PGC, Reial Decret 1514/2007), en la mesura que, d’acord amb la norma tributària, l’empresa adquirent del plàstic no tingui dret a la deducció de l’impost, es comptabilitzarà en el moment de la meritació i formarà part del preu dadquisició del bé o servei que el genera.
  • D’altra banda, l’impost no forma part dels ingressos de l’empresa que el repercuteix.
  • En cas que l’impost no sigui abonat immediatament en el moment de l’adquisició intracomunitària o importació, o bé en el moment de la primera venda després de la fabricació, el passiu que s’origini al contribuent es podrà reflectir en una subdivisió del compte 475. Hisenda pública, creditora per conceptes fiscals.

Finalment, cal recordar que, a aquest efecte, tots els fabricants contribuents per aquest impost especial estan obligats a portar la comptabilitat dels productes objecte de l’impost de forma telemàtica a través de la Seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT ), amb el subministrament electrònic dels assentaments comptables dins del mes següent al període de liquidació a què es refereixi (a aquests efectes el mes d’agost es considera inhàbil).

Per la seva banda, els adquirents intracomunitaris de productes objecte de l’impost que estiguin obligats a inscriure’s al registre territorial han de portar un llibre registre d’existències de forma telemàtica a través de la Seu electrònica de l’AEAT dins del mes següent al període de liquidació al qual es refereixi (el mes d’agost es considera inhàbil) excepte en aquells períodes de liquidació en què no resulti quota a ingressar.