Skip to content

Sector Públic

AUDRIA ha optat, des de la seva creació, per oferir els seus serveis al sector públic, àmbit en el qual acumula experiència com a proveïdor de serveis, tant en auditoria com en assessorament extern, fruit de la seva experiència i alt nivell d’especialització.

En relació a l’auditoria pública, la nostra missió és la de col·laborar amb els òrgans de control extern i intern de les Entitats Públiques, en els àmbits en els quals la legislació preveu la col·laboració dels professionals externs en l’execució de les funcions de fiscalització i de control financer. Així mateix, també oferim assessorament i col·laboració a aquells organismes que tenen una activitat relacionada amb l’entorn normatiu que afecta al sector públic.

La idiosincràsia específica de la seva normativa aplicable i la peculiaritat de les seves necessitats fan absolutament necessari que els professionals que presten serveis disposin de coneixements específics sobre el sector i sobre les persones que el componen.

Els objectius dels organismes públics, l’origen dels recursos que utilitzen, la normativa específica i la procedència de les persones que els dirigeixen són també elements que contemplem en la prestació de serveis de col·laboració amb l’administració pública.

Així mateix, l’entorn polític que en ocasions envolten els encàrrecs rebuts i la seva relació amb el treball merament tècnic i professional, requereix d’una sensibilitat especial en la forma d’abordar els treballs, així com en la prestació dels mateixos.

Tot això fa necessària l’especialització del personal professional involucrat, de manera que la seva formació i experiència, tant en l’àmbit normatiu com en el de les habilitats professionals, respongui a les necessitats específiques del sector i a l’entorn que ho envolta.

Les actuacions que, com a experts independents, podem dur a terme en el sector públic es concreten en:

  • Auditoria de comptes anuals (entitats mercantils que formen part del sector públic).
  • Procediments acordats en relació amb la informació financera.
  • Informe de revisió de comptes justificatius de subvencions.
  • Treballs de col·laboració amb els òrgans de control extern o intern.
  • Treballs de consultoria, assessoria, externalització de serveis, estudis de costos, estudis de viabilitat econòmica i financera, estudis de valoració de llocs de treball, formulació de l’inventari de béns, estudis de projecció pressupostària, verificació del compliment normatiu. Aquestes actuacions han d’entendre com un instrument d’ajuda a la intervenció de l’Entitat Pública.
Persona de contacte
Enric Sobrans