Quin és l’abast temporal del tipus reduït del 15% per a entitats de nova creació a l’Impost sobre Societats?

D’acord amb la Llei de l’Impost sobre Societats, les entitats de nova creació que realitzin activitats econòmiques tributaran, en el primer període impositiu en què la base imposable resulti positiva i en el següent, al tipus del 15%, excepte si han de tributar a un tipus inferior (no sent aplicable a aquelles entitats que tinguin la consideració d’entitat patrimonial).

Com ja sabrà, d’acord amb la Llei de l’impost sobre societats (LIS), les entitats de nova creació que realitzin activitats econòmiques tributaran, en el primer període impositiu en què la base imposable resulti positiva i en el següent, al tipus reduït del 15 %, excepte si han de tributar a un tipus inferior. Si bé, la LIS restringeix de l’aplicació d’aquest tipus reduït a les entitats que tinguin la consideració d’entitat patrimonial.

A aquests efectes, no s’entendrà iniciada una activitat econòmica:

  1. a) Quan l’activitat econòmica hagi estat realitzada amb caràcter previ per altres persones o entitats vinculades en el sentit de l’article 18 de la LIS i transmesa, per qualsevol títol jurídic, a l’entitat de nova creació.
  2. b) Quan l’activitat econòmica hagi estat exercida, durant l’any anterior a la constitució de l’entitat, per una persona física que tingui una participació, directa o indirecta, en el capital o en els fons propis de l’entitat de nova creació superior al 50 per cent.

No tindran la consideració d’entitats de nova creació aquelles que formin part d’un grup en els termes establerts en l’article 42 del Codi de comerç, amb independència de la residència i de l’obligació de formular comptes anuals consolidats.

Atenció:

  • El tipus s’aplica només en el primer període impositiu en què l’entitat obtingui benefici i en el següent.
  • Una entitat ostenta el control de l’entitat que es constitueix, aquesta forma part d’un grup en els termes disposats en l’article 42 del Codi de Comerç i, per tant, no podrà aplicar el tipus de gravamen del 15% (Consulta DGT V2689 -21).
  • Una societat constituïda com a societat civil que es transforma posteriorment en societat limitada, continuant amb la mateixa activitat empresarial, no pot aplicar el tipus reduït perquè l’activitat es realitzava amb anterioritat pels seus dos socis a través d’una societat civil i ha estat transmesa a aquella (DGT V2019-21).
  • La mera intenció o voluntat de dur a terme una activitat no implica el seu començament efectiu. Així, les simples actuacions preparatòries o tendents a començar el desenvolupament efectiu de l’activitat, com ara la petició i la realització del projecte bàsic, la llicència d’obres o l’estudi geotècnic, no suposen el seu inici material (DGT V2059-18).
  • No s’entén iniciada una activitat econòmica si hagués estat exercida, durant l’any anterior a la constitució de la societat, per una persona física que tingui una participació, directa o indirecta, en el capital o en els fons propis de l’entitat de nova creació, superior al 50%. A més, no es considera entitat de nova creació la que formi part d’un grup mercantil (DGT V0257-17).
  • Tampoc s’entén iniciada una activitat econòmica si aquesta hagués estat realitzada amb caràcter previ per altres persones o entitats vinculades i transmesa a l’entitat de nova creació (DGT V4370-16).

Una qüestió que pot donar lloc a dubtes és en el cas d’una entitat de nova creació que tributa al tipus reduït en el període impositiu de constitució i que té base imposable negativa en el període impositiu immediat posterior al de la seva constitució, pot aplicar el tipus de gravamen reduït en el període següent en què la base imposable torna a ser positiva?

En la redacció actual l’article 29.1 de la vigent LIS disposa que el tipus de gravamen del 15% resultarà aplicable “(…) en el primer període impositiu en què la base imposable resulti positiva i en el següent (…)”. La redacció transcrita, ha suscitat tradicionalment el dubte de si el “període impositiu següent” a aquell en què es va obtenir per primera vegada una base imposable positiva havia de ser l’immediat següent, amb independència que en el mateix la base imposable fos positiva o negativa, o si, per contra, havia de ser el primer període impositiu següent en què s’obtingués una base imposable positiva.

Criteri de l’AEAT i del TEAC: abast temporal del tipus reduït del 15%

Tant per a l’AEAT com per al Tribunal Economicoadministratiu Central (TEAC) en la seva Resolució de 24 de juliol de 2023, que resol un recurs extraordinari d’alçada per a la unificació de criteri, donen resposta a aquesta qüestió, establint que el tipus impositiu reduït de l’IS que poden aplicar les entitats de nova creació que realitzin activitats econòmiques només és aplicable en el primer període impositiu en què la base imposable resulti positiva i en el període impositiu següent, amb independència que en aquest (el següent) la base imposable sigui positiva o negativa.

En conseqüència, no pot aplicar el tipus de gravamen reduït en el període següent a aquell posterior al de la seva constitució, en què la base imposable torna a ser positiva.