En quin exercici cal comptabilitzar-se una reducció de capital?

L’exercici en què s’ha de registrar la reducció de capital és aquell en què s’acorda per la Junta General, sempre que l’escriptura pública en què consti aquest acord s’inscrigui al Registre Mercantil abans que es formulin els comptes anuals de l’exercici, i estigui dins del termini legalment establert per a la seva formulació.

Una qüestió que de vegades pot donar lloc a confusió, són aquells supòsits en què una societat anònima o limitada comença a implementar una operació de reducció de capital en un exercici, però la inscriu al següent.

En aquests casos, la pregunta que sorgeix és si la comptabilització de la reducció de capital s’ha de comptabilitzar a l’exercici en què s’acorda per la Junta General, o bé en l’exercici en què s’atorga l’escriptura pública i s’inscriu al Registre Mercantil.

Resolució i Consultes de l’ICAC

Per respondre aquesta pregunta, la Resolució del 5 de març de 2019, de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, per la qual es desenvolupen els criteris de presentació dels instruments financers i altres aspectes comptables relacionats amb la regulació mercantil de les societats de capital (RICAC de societats), estableix en l’article 36, que la reducció de capital social acordada en l’exercici es mostrarà al balanç d’aquest període sempre que l’escriptura pública en què es reflecteixi l’acord s’inscrigui al Registre Mercantil abans que es formulin els comptes anuals de l’exercici esmentat, dins el termini establert en el text refós de la Llei de Societats de Capital.

Així ho manifesta també la recent Consulta número 4 del BOICAC nº 134 de juny de 2023, en un cas en el que els socis d’una SL van acordar al novembre de 2022 reduir capital amortitzant participacions amb devolucions d’aportacions en espècie, el que s’inscriu al febrer de 2023, la consulta sosté que la reducció “es registrarà comptablement en l’exercici 2022, que és quan s’acorda per la Junta General, sempre que la inscripció al Registre Mercantil de l’escriptura de reducció s’hagi produït abans de la formulació dels comptes anuals, i estigui dins del termini legalment establert per a la seva formulació”.

Per tant, si s’inicia una operació de reducció de capital en un exercici sense poder-lo concloure en ell, per reflectir el nou capital en els comptes anuals d’aquest exercici s’ha d’inscriure, com a màxim, abans que s’acabi el termini legal de formulació dels comptes d’aquest exercici (per exemple, el balanç de 31 de desembre de 2023 recollirà una reducció de capital acordada el 15 de desembre de 2023 i inscrita el 15 de febrer de 2024, és a dir, abans de la finalització del termini de formulació el 31 de març del 2024).