Com afecta a les empreses el nou Impost Especial sobre els Envasos de Plàstic no Reutilitzables des de l’1 de gener del 2023?

El passat 1 de gener del 2023 va entrar en vigor el nou Impost Especial sobre els Envasos de Plàstic no Reutilitzables. Aquest impost grava el plàstic no reciclat, cosa que impacta en tota la cadena de subministrament i especialment en l’alimentació. També s’ha aprovat el model 592 d’Autoliquidació i el model A22 de Sol·licitud de devolució, regulant alhora la inscripció al registre territorial de l’impost, la gestió de la comptabilitat de fabricants i la presentació del llibre registre d’existències per als adquirents intracomunitaris .

L’informem que el nou Impost Especial sobre els Envasos de Plàstic no Reutilitzables va entrar en vigor el passat 1 de gener de 2023, amb molts dubtes sobre la seva gestió tributària, i amb la indústria del plàstic i de l’alimentació alertant d’algunes conseqüències econòmiques per als sectors més afectats.

És un impost amb una àmplia repercussió atès que afecta no només les empreses dedicades a la fabricació o distribució d’envasos, sinó també qualsevol importador o adquirent intracomunitari d’envasos de plàstic (amb contingut o sense).

L’Associació Espanyola d’Industrials del Plàstic (ANAIP) i la seva homòloga Associació d’Indústries del Plàstic de Catalunya (AIPC) han alertat del gran abast d’afectació i els alts costos de gestió administrativa que comportarà per a les empreses, especialment per a les importacions de productes comunitaris, ja que les empreses no tenen manera d’obtenir dels seus proveïdors estrangers la informació relativa a la naturalesa del plàstic dels seus envasos i embalatges i el seu pes. Per tant, no afectarà tan sols a les empreses del sector del plàstic. En la pràctica, serà difícil trobar en una empresa del sector secundari que no es trobi sotmesa a aquest impost pel simple fet d’adquirir fora del territori espanyol qualsevol classe de mercaderia que vingui embalada amb plàstic no reciclat i que aquest suposi més de 5 kg al mes. A més, l’impost formarà part de la base imposable de l’IVA.

LES CLAUS DEL NOU IMPOST SOBRE ELS ENVASOS DE PLÀSTIC

L’Impost sobre els Envasos de Plàstic es defineix com un impost de naturalesa indirecta que recau sobre la utilització, en el territori d’aplicació de l’impost (“TAI”), d’envasos no reutilitzables que continguin plàstic.

El citat impost resultarà d’aplicació en tot territori espanyol, sense perjudici dels règims forals del País Basc i Navarra.

Àmbit objectiu i fet imposable

Amb aquest fi, el nou impost recau sobre la fabricació, la importació o l’adquisició intracomunitària d’envasos no reutilitzables que continguin plàstic, tant si es presenten buits com si estan contenint, protegint, manipulant, distribuint o presentant mercaderies. Aquells envasos que, estant composts de més d’un material, continguin plàstic, es gravaran per la quantitat de plàstic que continguin.

És reutilitzable, i, per tant, no es gravarà, aquell envàs concebut, dissenyat i comercialitzat per a múltiples circuits o rotacions o per a ser emplenat o reutilitzat amb la mateixa fi per al qual va ser dissenyat.

L’impost també grava la fabricació, importació o adquisició intracomunitària dels productes plàstics semielaborats destinats a la fabricació dels envasos no reutilitzables (per ex. preformes o les làmines de termoplàstic), així com aquells altres productes que continguin plàstic destinat a permetre el tancament, la comercialització o la presentació d’envasos no reutilitzables.

Per evitar una doble tributació, la normativa estableix que no tindrà la consideració de fabricació l’elaboració d’envasos a partir, exclusivament, d’aquests productes.

A més de la fabricació, les importacions i les adquisicions intracomunitàries està subjecta la introducció irregular en el TAI dels productes citats, que formen part de l’àmbit objectiu de l’impost, produint-se aquest fet imposable quan qui els posseeixi no pugui acreditar la seva fabricació, importació o adquisició intracomunitària o la seva adquisició prèvia en el territori espanyol. Resulta, per tant, recomanable guardar la documentació necessària per a poder acreditar aquests fets.

Meritació de l’impost

En els supòsits de fabricació, la meritació de l’impost es produirà en el moment en què es faci el primer lliurament o posada a disposició a favor de l’adquirent, en el TAI, dels productes subjectes pel fabricant, excepte si s’efectuen pagaments anticipats anteriors al primer lliurament, i en aquest cas l’impost es reportarà (totalment o parcialment) en el moment del cobrament total o parcial del preu, pels imports percebuts.

En els supòsits d’importació, la meritació de l’impost es produirà en el moment en què hagués tingut lloc la meritació dels drets d’importació.

En el cas d’adquisicions intracomunitàries, la meritació de l’impost es produirà el dia 15 del mes següent a aquell en el qual s’iniciï l’expedició o el transport dels productes subjectes a l’impost amb destinació a l’adquirent, tret que amb anterioritat a aquesta data s’expedeixi la factura per aquestes operacions, i en aquest cas la meritació de l’impost tindrà lloc en la data d’expedició de la factura.

Supòsits de no subjecció i exempcions

Es regulen diversos supòsits de no subjecció i exempcions que implicaran la no tributació.

En concret, es preveu, entre altres supòsits, que no estaran subjectes a l’impost, entre altres, la fabricació, importació o adquisició de les pintures, les tintes, les laques i els adhesius concebuts per a ser incorporats als productes que formen part de l’àmbit objectiu de l’impost.

Tampoc estarà subjecta la fabricació d’aquells productes destinats a ser enviats fora del TAI.

Per part seva, estaran exemptes de tributació les petites importacions o adquisicions intracomunitàries d’envasos, això és, aquelles el pes total del plàstic no reciclat de les quals no excedeixi de 5 quilograms en un mes.

També s’estableix l’exempció de l’impost respecte d’aquells productes que es destinin a prestar la funció de contenció, protecció, manipulació, distribució i presentació de medicaments, productes sanitaris, aliments per a usos mèdics especials, preparats per a lactants d’ús hospitalari o residus perillosos d’origen sanitari, així com els rotlles de plàstic per a ensitjaments d’ús agrícola i ramader.

També es declara, entre altres supòsits, exempta l’adquisició intracomunitària dels productes que, amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de l’autoliquidació de l’impost corresponent, es destinin a ser enviats a un territori diferent del TAI.

Contribuents

Són contribuents els qui realitzin la fabricació, importació o adquisició intracomunitària dels productes que formen part de l’àmbit objectiu de l’impost.

Base imposable i tipus

La base imposable de l’impost es quantifica per la quantitat de plàstic no reciclat, expressada en quilograms, continguda en els productes objecte de l’impost, a la qual li resultarà d’aplicació el tipus impositiu de 0,45 euros per quilogram.

Deduccions i devolucions

Fabricants i adquirents intracomunitaris podran, en l’autoliquidació corresponent a cada període de liquidació, minorar de les quotes reportades l’import de l’impost pagat en determinats supòsits. La norma estableix per a les importacions, en determinats casos, un sistema de devolució de l’impost pagat. Així mateix, tindran dret a sol·licitar la devolució de l’impost pagat els adquirents dels productes subjectes, en uns certs supòsits.

OBLIGACIONS FORMALS I MODELS DE DECLARACIÓ

Al BOE del dia 30-12-2022 es va publicar l’Ordre HFP/1314/2022, de 28 de desembre, per la qual s’aproven el model 592 d’Autoliquidació i el model A22 de Sol·licitud de devolució, regulant al seu torn la inscripció en el registre territorial de l’impost, la gestió de la comptabilitat de fabricants i la presentació del llibre registre d’existències per als adquirents intracomunitaris.

A continuació, analitzem les principals obligacions formals aparellades amb l’entrada en vigor de l’impost.

Models 592 i A22

La presentació del model 592 i, si és procedent, el pagament del deute tributari s’efectuarà dins dels vint dies naturals següents (o 15, en cas de domiciliació bancària) a aquell en què finalitza el període de liquidació que correspongui, coincidint aquest amb el trimestre natural, tret que es tracti de contribuents el període de liquidació de l’IVA dels quals fos mensual, i en aquest cas el còmput també serà mensual.

La presentació del model A22, s’efectuarà dins dels vint primers dies naturals següents a aquell en què finalitza el trimestre en què es produeixin els fets que motiven la sol·licitud de devolució.

La norma limita la possibilitat de presentació del model A22 als importadors i adquirents de productes objecte de l’impost no contribuents. Per tant, es pot concloure que els adquirents intracomunitaris, subjectes passius de l’impost, que realitzin al seu torn importacions, només podran deduir les quotes d’importació objecte de devolució (per exemple, en cas de l’enviament fora d’Espanya dels productes importats) a través del model 592, esperant a l’últim període de liquidació de l’any natural, si és el cas, per sol·licitar la devolució del saldo existent en cas que superin l’import de les quotes reportades.

Inscripció en el registre territorial de l’impost

Els fabricants de productes objecte de l’impost, hauran de sol·licitar la inscripció en el registre territorial de l’Oficina Gestora de l’AEAT on radiqui l’establiment en el qual exerceixin la seva activitat.

Els adquirents intracomunitaris d’aquests productes, també hauran de sol·licitar la seva inscripció davant la citada Oficina Gestora, i queden exceptuats d’aquesta obligació si realitzen adquisicions intracomunitàries en les quals el pes total de plàstic no reciclat no excedeixi de 5 quilograms en un mes natural.

La mateixa obligació d’inscripció, també recau sobre els representants dels contribuents de l’impost no establerts en territori espanyol.

La inscripció s’haurà de formalitzar per mitjà d’una sol·licitud telemàtica, acompanyada de:

  • la documentació acreditativa de la representació per als contribuents no establerts a Espanya,
  • identificació de l’establiment en el qual els fabricants desenvolupin la seva activitat i
  • indicació de l’epígraf de l’Impost sobre Activitats Econòmiques que correspongui.

Aquesta sol·licitud s’haurà d’efectuar amb caràcter previ a l’inici de l’activitat, i per a aquells obligats l’activitat dels quals ja estigués iniciada, en els trenta dies naturals següents a l’entrada en vigor de l’ordre (1 de gener de 2023). Acordada la inscripció, s’expedirà la targeta acreditativa de la inscripció que inclourà el codi d’identificació del plàstic (CIP).

Comptabilitat i llibre registre d’existències

Els fabricants contribuents hauran de portar una comptabilitat dels productes objecte de l’impost conforme al format electrònic que figura en l’annex V de l’ordre, amb un sistema comptable en suport informàtic, a través de la seu electrònica de l’AEAT, mitjançant el subministrament electrònic dels assentaments comptables dins del mes següent al període de liquidació. Al seu torn, hauran d’incloure en la seva comptabilitat les existències de productes que tinguin emmagatzemades a l’entrada en vigor de l’impost.

Els adquirents intracomunitaris hauran de portar un llibre registre d’existències, conforme al format electrònic que figura en l’annex V de l’ordre, a través de la Seu electrònica de l’AEAT, dins del mes següent al període de liquidació. Tot i això, sense perjudici de l’obligació de gestió, no estan obligats a presentar aquest llibre en els períodes de liquidació per als quals no resulti quota a ingressar.

Respecte de totes dues obligacions:

  • El mes d’agost es considera inhàbil, i
  • Per als períodes de liquidació compresos en el primer semestre de 2023, s’estableix un període transitori per al subministrament dels assentaments i presentació del llibre d’existències, de manera que es podran presentar dins del mes de juliol de 2023.

Facturació

Si bé no és objecte de regulació en l’ordre, sinó a través de l’article 82.9 de la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, per la qual s’aprova l’impost, en ocasió de les vendes o lliuraments dels productes objecte de l’impost a Espanya, s’hauran de complir les següents obligacions de facturació:

  • En la primera venda o lliurament fet després de la fabricació dels productes, els fabricants hauran de repercutir a l’adquirent l’import de les quotes de l’impost reportades, consignant en la factura separadament l’import de les quotes meritades, la quantitat de plàstic no reciclat contingut en quilograms i l’article pel qual aplica una exempció, si escau.
  • Les mateixes obligacions apareixeran en les següents vendes (consignant tal detall en la factura o en un certificat), prèvia sol·licitud de l’adquirent, excepte per a les factures simplificades.

Considerem que, tenint en compte l’impacte que està tenint aquest impost, convé fer una anàlisi individualitzada dels efectes de la seva aplicació.

Per a més informació, veure aquest enllaç.


Imatge: Freepick