Skip to content

Responsabilitat Social Corporativa Una política de RSC reafirma el compromís d'AUDRIA amb la sostenibilitat

RSC

AUDRIA AUDITORÍA Y CONSULTORÍA, S.L.P., entén la Responsabilitat Social Corporativa, RSC, com la capacitat de generar benestar social, laboral i ambiental a l’entorn, generar valor econòmic de manera sostinguda en el temps i consolidar la seva posició com una firma d’auditoria de referència a nivell nacional.
Comptar amb una política de Responsabilitat Social Corporativa reafirma el compromís d’AUDRIA amb el desenvolupament de la seva activitat de manera sostenible, l’impuls de la millora contínua de la companyia en el camí cap a aquest objectiu i la prestació de serveis que generin valor afegit als clients.
Treballem de la mà dels nostres grups d’interès claus, per satisfer les expectatives mútuament

Pla d’acció de RSC

Integració de la RSC a l’òrgan de govern de l’entitat, a la definició de l’estratègia, a la pròpia gestió i a la relació i comunicació amb els grups d’interès, traslladant informació rellevant i veraç sobre les activitats i els resultats d’AUDRIA i complint els requeriments legals d’informació pública existents.

 • Transparència
 • Transversalitat
 • Proximitat
 • Rendició de comptes
 • Participació
 • Comportament ètic
 • Gestió responsable
Ámbito laboral RSC

Àmbit laboral

Millora dels aspectes laborals des del punt de vista de la responsabilitat social: no discriminació, salut i seguretat, integració, conciliació de la vida laboral i familiar, bon clima laboral, formació i promoció de les persones.

AUDRIA es compromet a promoure el desenvolupament professional de les persones, tenint en compte l’equilibri possible entre els objectius de l’empresa i les necessitats i les expectatives dels empleats.

AUDRIA ha implantat un pla de formació que garanteix la competència de les persones al llarg de la seva vida professional mitjançant la formació continuada i la definició de plans de desenvolupament individuals gestionant la seva carrera professional.

AUDRIA es compromet a respectar la diversitat, el dret d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i promourà activament l’absència de tota discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe, i la defensa i aplicació efectiva del principi d’igualtat entre homes i dones en l’àmbit laboral, avançant en l’establiment de mesures que afavoreixin la conciliació de la vida laboral i familiar. El principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes es garantirà, tant en l’accés a l’ocupació com en la formació, en la promoció professional i en les condicions de treball i la retribució salarial.

Foment de la igualtat d’oportunitats i el benestar de les persones, a través de la cultura, l’esport, la salut i l’educació, per intentar millorar la cohesió social.

Àmbit social

AUDRIA assumeix l’objectiu d’involucrar-se amb les diferents comunitats amb què interactua mitjançant la cooperació al desenvolupament i el suport a diferents entitats i fundacions i es compromet a promoure entre els seus professionals una actuació proactiva i participativa en sintonia amb aquest compromís amb la societat.

AUDRIA es compromet a crear oportunitats de desenvolupament a professionals joves establint convenis de col·laboració amb universitats públiques o privades. En aquest sentit, es promou l’estada d’estudiants i graduats a la nostra organització desenvolupant projectes i activitats d’aprenentatge.

SRC ámbito social
ambito-ambiental

Àmbit ambiental

Protecció del medi ambient i prevenció de la contaminació per a un desenvolupament sostenible.

Un aspecte fonamental que inclou la Responsabilitat Social Corporativa és el respecte al medi ambient. Qualsevol activitat produeix un impacte en major o menor mesura sobre el medi ambient. Per minimitzar aquest impacte, un primer pas és identificar-lo i avaluar-lo, per establir posteriorment les millores necessàries.

En aquest sentit AUDRIA proposa accions concretes per millorar la gestió ambiental:

 • Identificar i avaluar els impactes ambientals principals de la nostra activitat.
 • Establir objectius de millora per reduir els impactes ambientals de la nostra activitat.
 • Portar el control del consum d’energia i de la producció de residus.
 • Gestionar els residus adequadament.
 • Optimitzar el consum d’energia.
 • Prevenció de la generació de residus.

Àmbit econòmic

Les empreses hem de reduir els impactes negatius de la nostra activitat per contribuir al benestar de tots mitjançant la dinamització dels entorns econòmics locals i dels territoris, mitjançant mesures de desenvolupament que incorporin criteris extraeconòmics com la sostenibilitat o la innovació.

En l’actual context de canvi i de gran competència global creiem que la gestió responsable és fonamental per impulsar els negocis de manera eficient i sostenible, per la qual cosa totes i cadascuna de les nostres activitats i processos es duen a terme tenint present el nostre model de desenvolupament sostenible que tracta de trobar un equilibri que maximitzi els beneficis per a la companyia i per als grups d’interès, amb els nivells més estrictes d’integritat i transparència.

Ámbito económico RSC