Forensic

Els darrers anys, i cada vegada més, les empreses s'estan enfrontant a situacions de conflicte a causa de diversos factors, com són: l'augment dels litigis, una creixent pressió normativa, una més alta activitat dels reguladors, l'arbitratge i els nous mètodes de resolució de conflictes, l'increment del nombre de fraus, del volum econòmic i la complexitat dels mateixos, així com un considerable augment de les responsabilitats que han d'assumir els administradors davant d'aquestes situacions.

Davant d'aquesta nova realitat empresarial, els professionals de l'auditoria hem donat resposta mitjançant una sèrie de nous serveis de diversa índole, englobats sota el denominador comú del Forensic. En aquesta divisió, queden recollits tots els serveis, que basats en l'auditoria i en l'assessorament financer, venen, o poden venir, derivats de litigis.

La característica més destacada d'aquesta pràctica professional és que és apta per al seu ús en els diferents tribunals de justícia. És a aquest nivell i amb aquest objectiu on es treballa per poder emetre informes pericials que puguin aportar proves en els judicis.

Aquest tipus d'activitats són cobertes per professionals de diverses disciplines, com són: auditors de comptes, economistes, advocats, experts en sistemes d'informació, i altres disciplines segons el cas, que han de coordinar el seu treball.

En el següent detall s'enumeren una sèrie de pràctiques que, entre d'altres, engloben aquesta àrea de Forensic:

  • Informes especials d'expert independent
  • Prevenció, detecció i investigació del frau
  • Suport en expedients de regularització d'ocupació
  • Reestructuracions
  • Prevenció de blanqueig de capitals

 

Compliance Penal

La reforma del Codi Penal que va entrar en vigor l'1 de juliol del 2015, defineix els criteris d'assignació de responsabilitat penal de les persones jurídiques, que afecta a les societats de capital i també a altres entitats com associacions, fundacions, sindicats, partits polítics, etc. i introdueix de forma expressa les causes d'exempció o atenuació de responsabilitat penal quan s'hagin adoptat i executat amb eficàcia, models o sistemes d'organització i gestió per vigilar, controlar i prevenir la comissió de delictes en el seu si.

                                                                                                 “UNA BONA DEFENSA COMENÇA PER UNA CORRECTA PREVENCIÓ”

Si no té implantat un model de prevenció de riscos penals …

Realitzarem una anàlisi preventiva dels riscos penals que potencialment poden afectar a la seva empresa i implementarem mesures tendents a mitigar les contingències derivades de la imputació de delictes i consegüent responsabilitat penal i de minimitzar el risc reputacional que pogués derivar-se de la involucració involuntària en els mateixos.

Si ja té implantat un model de prevenció de riscos penals …

Verificarem el funcionament del model de prevenció penal i la seva eventual modificació quan es produeixin canvis en l'organització, en l'estructura de control o en l'activitat desenvolupada i comprovarem l'eficàcia dels sistemes de forma independent i la seva efectiva implantació.

"Abans que es produeixi un frau, cal prevenir-lo amb la implantació de controls. El suport d'un informe, que mostri les causes que justifiquin la necessitat d'un Expedient de Regulació d'Ocupació, pot determinar l'èxit del procés. És molt important encarar sense dilació l'anàlisi d'una situació, davant d'una crisi, i prendre les mesures necessàries."