1. 31/07/2019
  Ahir 30 de juliol finalitzava el termini per la presentació al Registre Mercantil dels comptes anuals de l’exercici 2018. Us recordem quines son les obligacions i regim sancionador corresponent, en cas de no depositar-les.
  Arxivat a: Articles
 2. 19/07/2019
  Si el soci és una persona física resident a Espanya (contribuent de l'IRPF), el dividend sempre porta retenció. I si es tracta d'una persona física no resident a Espanya, haurà de retenir-li al tipus que estableixi el conveni per a evitar la doble imposició amb el seu país (a falta de conveni, el tipus de retenció és del 19%).
  Arxivat a: Articles
 3. 19/07/2019
  Una de les qüestions més habituals en les societats mercantils i que sol donar-se, majoritàriament, en les petites i mitjanes empreses (pimes), sobretot, en les societats familiars compostes per dos únics socis o grups paritaris de socis, és el que aquests per a evitar discussions o basats en motius de confiança pacten i constitueixen que el capital social de la societat, es trobi repartit al 50%, és a dir, a parts iguals. Però quan arriben les diferències de criteri entre els socis, es produeixen situacions de bloqueig societari. Com es poden evitar?
  Arxivat a: Articles
 4. 23/06/2019
  A continuació relacionem una llista d'ajudes per a les empreses i pimes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d'interès per a l'impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.
  Arxivat a: Articles
 5. 23/06/2019
  Per a les empreses i PIMES relacionem a continuació una llista d'ajudes, subvencions i finançament en l'àmbit estatal que poden resultar d'interès per a l'impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.
  Arxivat a: Articles
 6. 23/06/2019
  El passat 28 de desembre es va publicar la Llei 11/2018, per la qual es modifica el Codi de Comerç, el text refós de la Llei de societats de capital aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'auditoria de comptes, en matèria d'informació no financera i diversitat.
  Arxivat a: Articles
 7. 23/06/2019
  La dimensió de la seva empresa serà determinant de cara a les seves obligacions comptables i fiscals. Per exemple, per saber si pot aplicar el pla comptable per a PIMES o ha d'aplicar el pla comptable general; per si té dret als avantatges comptables de les microempreses o si de cara a l' Impost sobre Societats si té o no la consideració d'una empresa de reduïda dimensió. Per a fixar la mida de la societat en qüestió, una de les xifres que es té en compte és l'import net del volum de negocis (INVN).
  Arxivat a: Articles
 8. 23/06/2019
  Com cada any, el pròxim dia 1 de juliol, l'Agència Tributària posarà en marxa la campanya de l'impost sobre societats 2018, que presenta novetats importants i obligacions de caràcter formal que hem de saber.
  Arxivat a: Articles
 9. 23/06/2019
  Elena López, col·laboradora en temes de plans d'igualtat i RSC, ens comenta el Nou Reial Decret-Llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes en la feina i l’ocupació. Conté 7 articles que es corresponen amb la modificació de 7 lleis, per intentar incidir de forma directa en millorar la igualtat entre homes i dones en l’àmbit laboral.
  Arxivat a: Articles
 10. 23/05/2019
  Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d'ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d'interès per a l'impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.
  Arxivat a: Articles
Pàgina 1 de 8 Següent