1. 20/03/2019
  Recordem que els administradors de la societat estan obligats a formular, en el termini màxim de 3 mesos comptats a partir del tancament de l'exercici social, els comptes anuals, l'informe de gestió, que inclourà, quan escaigui, l'estat d'informació ...
  Arxivat a: Articles
 2. 20/03/2019
  Entre les novetats que introdueix la Resolució de 5 de març de 2019, de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC), per la qual es desenvolupen els criteris de presentació dels instruments financers i altres aspectes comptables relacio...
  Arxivat a: Articles
 3. 20/03/2019
  Per a les empreses i PIMES relacionem a continuació una llista d'ajudes, subvencions i finançament en l'àmbit estatal que poden resultar d'interès per a l'impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials. 1. Subvencions, en règim de...
  Arxivat a: Articles
 4. 20/03/2019
  Per a les empreses i PIMES a continuació relacionem una llista d'ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d'interès per a l'impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials. 1. Ajuts a la distribució i l'expl...
  Arxivat a: Articles
 5. 27/02/2019
  El Reial decret llei 28/2018 ha derogat amb efectes des de l’1 de gener de 2019 les mesures contractuals i incentius a la contractació vinculades a una taxa de desocupació superior al 15%, com el contracte indefinit de suport a emprenedors; la possibilitat de subscriure contractes de formació i aprenentatge amb persones de 25 i 30 anys i els incentius a la contractació a temps parcial amb vinculació formativa o la contractació indefinida d'un jove per microempreses i empresaris autònoms, entre altres. Quines bonificacions per a contractar continuen vigents en 2019? Li ho expliquem…
  Arxivat a: Articles
 6. 27/02/2019
  Des d'AUDRIA li recordem que el pròxim dilluns 1 d’abril, finalitza el termini per presentar la declaració anual i informativa de béns i drets situats a l’estranger, o model 720.
  Arxivat a: Articles
 7. 27/02/2019
  Mitjançant el Reial decret llei 20/2018, de 7 de desembre, de mesures urgents per a l'impuls de la competitivitat econòmica en el sector de la indústria i el comerç a Espanya es modifica l'article 14 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç detallista, donant així compliment a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) de 19 d'octubre de 2017.
  Arxivat a: Articles
 8. 27/02/2019
  La Llei 11/2018 per la qual es modifica el Codi de Comerç, la Llei de societats de capital i auditories de comptes, entre altres novetats, ha introduït una modificació per la qual els socis poden optar per no presentar aquest certificat en constituir una SL, la qual cosa accelera el procés de constitució.
  Arxivat a: Articles
 9. 21/01/2019
  S'ha aprovat el Reial decret 1512/2018, pel qual es modifica entre d’altres, el reglament sobre l'IVA i el reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, que inclouen novetats en relació amb la regla d'inversió del subjecte passiu per a...
  Arxivat a: Articles
 10. 21/01/2019
  El passat 28 de desembre es va publicar la Llei 11/2018, per la qual es modifica el Codi de Comerç, el text refós de la Llei de societats de capital aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'aud...
  Arxivat a: Articles
Pàgina 1 de 7 Següent