La nova creació de societats de responsabilitat limitada

20/04/2021

El Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital està elaborant un projecte de llei per impulsar la facilitació de creació d'empreses.

La creació d'empreses a Espanya és un procediment burocràtic ple de costos associats i que pot eternitzar-se de 4 a 6 mesos. Entre que s'aconsegueix la certificació registral negativa de la denominació, i que s'aconsegueix la inscripció registral, pot passar mig any.

A tot això, cal afegir-li la certificació bancària del capital dipositat, els estatuts socials, l'escriptura del notari i la seva provisió de fons.

A més a més, després també cal afegir-li la inscripció registral i els costos del registre. Sempre que el registrador no entengui que hi ha errors en els estatuts o en l'escriptura, i en aquest cas a vegades cal esmenar-los.

En definitiva, crear una empresa a Espanya de vegades és un laberint burocràtic molt poc intuïtiu. Això és el que pretén resoldre el Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital.

Aquesta iniciativa respon a les recomanacions realitzades pels diferents organismes internacionals en els últims anys per millorar el clima de negocis i augmentar la mida i la productivitat de les empreses. La idea és eliminar els obstacles a la creació i creixement empresarial.

Aquests obstacles provenen de la mateixa normativa, del desigual accés al finançament i de les barreres al bon funcionament del mercat interior.

Un dels obstacles és el capital mínim de 3.000 euros, que podria passar a ser d'un euro. S'hauria de reformar la Llei de societats de capital.

A més, la proposta de llei exposa que la directiva de digitalització (Directiva 2019/1151) obliga als Estats membres al fet que una societat limitada es pugui registrar en línia en 10 dies.

En el mateix sentit, elimina la necessitat de compareixença física del constituent quan sigui un ciutadà de la Unió Europea.

Per això, el Govern pretén modernitzar el règim aplicable a la reestructuració empresarial. Es reformarà la normativa concursal, amb la finalitat de disposar de processos àgils per a la transformació empresarial.

Es proposaran mecanismes extrajudicials d'obligat compliment per a deutors i creditors. El dret concursal extraprocessal guanyarà protagonisme enfront del judicial.

Tot això serà realitzat mitjançant altres projectes de reforma normativa per a la transposició de Directiva d'insolvència (Directiva 2019/1023).

Un altre dels aspectes que pretén modificar el legislatiu, és reduir les càrregues administratives per a les empreses en forma d'una major substitució d'autoritzacions. D'altra banda, també es podrien veure incrementats els permisos administratius a través de declaracions responsables.

Arxivat a: Articles