Compte enrere per a l'aprovació i dipòsit dels comptes anuals 2019

23/10/2020

El 30 de novembre de 2020 és la data límit per dipositar els comptes anuals de 2019 en termini, sempre que la seva aprovació s'hagués realitzat el 31 d'octubre, dos mesos després d'acabar el període per formular els seus comptes.

L'informem que el 30 de novembre de 2020 és la data límit per dipositar els comptes anuals de 2019 en termini, sempre que la seva aprovació s'hagués realitzat el 31 d'octubre, dos mesos després d'acabar el període per formular els seus comptes.

El Reial Decret Llei 19/2020 estableix que el termini de tres mesos per formular els comptes anuals i altres documents legalment obligatoris es computarà des de l'1 de juny de 2020 (i no des de la finalització de l'estat d'alarma). D'altra banda, es redueix a dos mesos el termini per aprovar els comptes anuals des que finalitza el termini per a la seva formulació.

A més, encara que no es considera expressament en la nova norma, el 1 de juny també s'inicia el termini de quatre mesos per a la legalització de llibres, d'acord amb la interpretació que va realitzar la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública en la seva resolució de 10 d'abril de 2020 sobre l'impacte que en relació a la legalització dels llibres d'empresaris resulta de l'article 40 del Reial Decret Llei 8/2020.

Tenint en compte l'anterior, el Registre Mercantil va publicar, el 28 de maig de 2020, una nota en la seva pàgina web sobre la legalització dels llibres i el dipòsit dels comptes corresponents a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2019, en la qual diu que d'acord amb la disposició final vuitena del Reial Decret Llei 19/2020, de 26 de maig (BOE 27-05-2020) que ha modificat els apartats 3 i 5 de l'article 40 del Reial Decret Llei 8/2020, quan per efectuar la presentació en termini de la legalització dels llibres i del dipòsit de comptes anuals, seran els següents:

  • Formulació de comptes anuals: s'estableix un termini de tres mesos des del dia 1 de juny per formular els comptes anuals de l'exercici 2019. En conseqüència la data límit per a la formulació de comptes anuals seria el 31 d'AGOST de 2020.

Sense perjudici de l'anterior, serà vàlida la formulació dels comptes anuals dins del període de l'estat d'alarma.

  • Data màxima per presentar en termini la legalització dels llibres: 30 de SETEMBRE 2020.
  • Data màxima per celebrar la Junta General Ordinària que aprova els comptes i l'aplicació del resultat: 31 d'OCTUBRE 2020.

ATENCIÓ. A partir de la convocatòria de la Junta General, qualsevol soci podrà obtenir de la societat, de manera immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació, així com l'informe de gestió i l'informe de l'auditor de comptes, si n'hi hagués.

  • Data màxima per presentar en termini el dipòsit dels comptes anuals: un MES des del dia en què s'hagi celebrat la Junta d'aprovació de comptes anuals 31 d'octubre (en cas d'esgotar terminis i que la Junta se celebri en data 31 d'octubre) la data màxima serà el 30 de NOVEMBRE 2020.

Quant a la celebració de la Junta i com a mesura extraordinària per la situació viscuda, es podran celebrar per videoconferència amb totes les persones que tinguin el dret d'assistència.

ATENCIÓ. El 30 de novembre de 2020 és la data límit per dipositar els comptes anuals de 2019 en termini, sempre que l'aprovació dels comptes anuals s'hagués realitzat l'últim dia del termini fixat, això és, el 31 d'octubre de 2020, dos mesos després d'acabar el termini de tres mesos per formular els comptes anuals.

Comptes anuals 2019

Tràmit

Termini màxim

Formulació dels comptes anuals

31 d'agost de 2020

Legalització de llibres oficials

30 de setembre de 2020

Aprovació dels comptes anuals

31 d'octubre de 2020

Dipòsit dels comptes anuals

30 de novembre de 2020

Es considerarà vàlida i en termini la formulació, aprovació i dipòsit dels comptes amb anterioritat

Arxivat a: Articles