Termini per a l'aprovació dels comptes anuals de l'exercici 2018

23/05/2019

Si la seva empresa va tancar l'exercici a 31 de desembre, recordi que la Junta General Ordinària de Socis ha d'aprovar els comptes com a màxim el 30 de juny i dipositar-los en el Registre Mercantil durant el mes següent a la seva aprovació. D'aquesta Junta se n’ha d'elaborar un certificat signat pels administradors que també es presentarà al Registre.

Li recordem que, per a totes aquelles societats que el tancament de l'exercici social de les quals coincideix amb l'any natural (31 de desembre), el termini per a la formulació dels comptes anuals de l'exercici 2018 pels administradors, va finalitzar el passat dia 31 de març de 2019, i el termini per a l'aprovació dels comptes anuals per la Junta General Ordinària de Socis finalitzarà el pròxim dia 30 de juny de 2019. Al mes següent a la celebració de la Junta General Ordinària s'han de dipositar els comptes anuals 2018 al Registre Mercantil.

Atenció. A partir de la convocatòria de la Junta General Ordinària, qualsevol Soci podrà obtenir de la societat, de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a la seva aprovació de la mateixa, així com l'informe de gestió i l'informe de l'auditor de comptes si n'hi hagués.

Els comptes anuals

Els comptes anuals estaran compresos per:

•    Balanç
•    Compte de pèrdues i guanys
•    Estat de canvis en el patrimoni net (ECPN)
•    Estat de fluxos d'efectiu (EFE)
•    Memòria

Atenció. En l'ordenament comptable actual, "l'Estat de fluxos d'efectiu (EFE)" NO RESULTA OBLIGATORI quan es presenten comptes anuals en format PIME o abreujat; mentre que "l'Estat de canvis en el patrimoni net (ECPN"), que amb l'aprovació del PGC resultava obligatori, a partir de”l’1 de gener del 2016, amb la reforma comptable introduïda pel Reial decret 602/2016, de 2 de desembre, TAMPOC RESULTA OBLIGATORI quan es presenten comptes anuals en format PIME o abreujat.

Són documents que formen una unitat i han de ser redactats amb claredat i mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i els resultats de l'empresa de conformitat amb les disposicions legals. Així en la comptabilització de les operacions s'atendrà la seva realitat econòmica i no només a la seva forma jurídica.

Qui té l'obligació de presentar els comptes anuals?

Els administradors han de presentar al Registre Mercantil del domicili social, la certificació dels acords presos a la Junta General Ordinària de Socis relatius a l'aprovació d'aquests comptes i a l'aplicació del seu resultat, així com, si escau, l'informe de gestió i l'informe de l'auditor, quan la societat estigui obligada a auditar els seus comptes o que s'hagués acordat tan voluntàriament (si està inscrit al Registre Mercantil) com a petició de la minoria.

Els comptes anuals són objecte de publicitat i qualsevol persona pot consultar-los i obtenir tots els documents dipositats al Registre Mercantil.

Atenció. Els administradors de la societat són els qui tenen l'obligació de convocar la Junta General Ordinària de Socis per sotmetre l'aprovació dels comptes i, una vegada aprovats, dur a terme el seu dipòsit davant el Registre Mercantil en el mes següent.

I amb el compliment d'aquest requisit de donar publicitat als comptes anuals acaba el cicle que hem de realitzar cada any, a part de la legalització dels llibres oficials, que de forma telemàtica cal presentar en els primers quatre mesos de l'any.

Si no es dipositen els comptes

Si diposita els comptes més tard, la seva empresa podrà ser objecte de les següents sancions:

•    Una multa de 1.200 a 60.000 euros. L'import concret es determinarà en funció de les partides de l'actiu i de la xifra de vendes declarades en l'últim impost sobre societats. Si l'empresa (o el grup d'empreses) té un volum de facturació anual de més de 6 milions d'euros, l'import màxim de la multa pot arribar a ser de 300.000 euros.

•    A més, si passa un any des de la data de tancament de l'exercici sense que s'hagin dipositat els comptes anuals, el Registre Mercantil quedarà "tancat" per a la seva empresa. És a dir, fins que no els dipositi, no podrà inscriure la majoria d'acords de la societat (per exemple, una escriptura de canvi de domicili o d'ampliació de capital).

Atenció. Si els comptes anuals no s'haguessin dipositat per no estar aprovats per la Junta General Ordinària, el tancament registral es podrà evitar si aquesta circumstància s'acredita amb certificació de l'òrgan d'administració expressant la causa de la falta d'aprovació. Si aquesta situació persisteix, s'ha de presentar la certificació cada 6 mesos.

No obstant això, encara que passi un any sense que la seva empresa presenti els comptes anuals, sí que podrà inscriure en el Registre Mercantil determinats documents: el cessament de l'administrador, una revocació de poders, la dissolució de la societat i el nomenament de liquidadors.

Arxivat a: Articles