Ajudes i subvencions per a empreses i PIMES

20/03/2019

Per a les empreses i PIMES relacionem a continuació una llista d'ajudes, subvencions i finançament en l'àmbit estatal que poden resultar d'interès per a l'impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al foment i impuls de la sostenibilitat pesquera i aqüícola, en el marc del Programa pleamar, cofinançat pel Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP) en 2019.
Butlletí Oficial de l'Estat
Núm. de butlletí: 33
Data de publicació: 7/02/2019
Termini: 12/04/2019
Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-4961
 
2. Ajuts a la cooperació per a plantejaments conjunts respecte a projectes mediambientals i pràctiques mediambientals en curs, en el marc del Programa Nacional de Desenvolupament Rural 2014-2020.
Butlletí Oficial de l'Estat
Núm. de butlletí: 51
Data de publicació: 28/02/2019
Termini: 20/03/2019
Organisme oficial: Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-8517
 
3. Ajuts destinats a la prevenció de riscos i seguretat minera, en l'àmbit d'una mineria sostenible, de les activitats mineres no energètiques
Butlletí Oficial de l'Estat
Núm. de butlletí: 49
Data de publicació: 26/02/2019
Termini: sense determinar
Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-8280
 
4. Ajuts a inversions materials o immaterials en transformació, comercialització i desenvolupament de productes agraris, en el marc del Programa Nacional de Desenvolupament Rural 2014-2020, per al foment de la integració d'entitats associatives agroalimentàries de caràcter supraautonòmic
Butlletí Oficial de l'Estat
Núm. de butlletí: 48
Data de publicació: 25/02/2019
Termini: 17/03/2019
Organisme oficial: Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/25/pdfs/BOE-B-2019-7994.pdf
 
5. Ajuts a la cooperació per al subministrament sostenible de biomassa en el marc del Programa Nacional de Desenvolupament Rural 2014-2020
Butlletí Oficial de l'Estat
Núm. de butlletí: 48
Data de publicació: 25/02/2019
Termini: 17/03/2019
Organisme oficial: Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/25/pdfs/BOE-B-2019-7993.pdf

Arxivat a: Articles