Incentius i bonificacions a la contractació en 2019

27/02/2019

El Reial decret llei 28/2018 ha derogat amb efectes des de l’1 de gener de 2019 les mesures contractuals i incentius a la contractació vinculades a una taxa de desocupació superior al 15%, com el contracte indefinit de suport a emprenedors; la possibilitat de subscriure contractes de formació i aprenentatge amb persones de 25 i 30 anys i els incentius a la contractació a temps parcial amb vinculació formativa o la contractació indefinida d'un jove per microempreses i empresaris autònoms, entre altres. Quines bonificacions per a contractar continuen vigents en 2019? Li ho expliquem…

Una de les modificacions més importants en l'àmbit laboral amb efectes de l'1 de gener de 2019, que s'inclouen en el Reial decret llei 28/2018 ha estat la derogació expressa dels incentius a la contractació i bonificacions vinculades a una taxa de desocupació superior al 15%.

En concret, han quedat derogats:

1. El contracte indefinit de suport a emprenedors
Aquest contracte, que podien signar les empreses de menys de 50 empleats, tenia un període de prova d'un any i donava dret a bonificacions durant tres anys i a deduccions en l'Impost sobre Societats.

2. Contractes de formació i aprenentatge amb persones de 25 i 30 anys
Fins al 31 de desembre de 2018, el contracte en pràctiques donava lloc a una bonificació del 50% de la quota empresarial per contingències comunes.

3. Incentius a la contractació a temps parcial amb vinculació formativa
Aquest contracte s'havia de signar amb aturats menors de 30 anys i tenia una bonificació del 100% en la quota per contingències comunes durant un any (del 75% en empreses de 250 o més empleats).

4. La contractació indefinida d'un jove per microempreses i empresaris autònoms
Les empreses amb nou treballadors o menys podien signar contractes fixos amb aturats menors de 30 anys i aplicar una bonificació del 100% en la quota per contingències comunes durant un any.

5. Els incentius a la contractació en nous projectes d'emprenedoria jove
Els autònoms menors de 30 anys i sense treballadors tenien dret a una reducció del 100% de les quotes empresarials durant 12 mesos en contractar per primera vegada, de forma indefinida, a aturats de 45 o més anys.

6. El contracte a la primera ocupació jove
També s'ha derogat el contracte temporal que es podia signar amb aturats menors de 30 anys sense experiència laboral, que donava dret a una bonificació si es transformava en indefinit.

7. Els incentius als contractes en pràctiques
També s'ha derogat.

8. L'ajuda d'acompanyament de 430 euros destinada a joves de Garantia Juvenil sense estudis que formalitzin un contracte de formació
També s'ha derogat.

Quins incentius continuen vigents per el 2019?

1. Joves menors de 30 anys
El contracte per a la formació i l'aprenentatge es converteix en l'única modalitat bonificada destinada a la contractació de joves desocupats inscrits en l'oficina d'ocupació. Les empreses que formalitzin contractes sota aquesta modalitat es beneficiaran d'una bonificació del 100% de les assegurances socials (si és una empresa amb més de 250 treballadors la bonificació serà del 75%). Rebran una bonificació addicional de 60 i 80 euros en concepte de tutorització del treballador. Durant 3 anys com a màxim.

El contracte per a la formació i l'aprenentatge està destinat a joves menors de 25 anys. Aquest contracte es formalitza a jornada completa, el 75% del total de la jornada serà per a treballar i el 25% per a formar-se (durant el segon i tercer any de pròrroga del total de la jornada el 85% serà per a treballar i el 15% de formació). La formació associada a aquests contractes és oficial i està 100% bonificada. Proporcionar formació al treballador sobre la seva professió és una obligació.

Aquest tipus de contracte no exigeix manteniment del nivell de plantilla o del treballador. El salari que perceben aquests treballadors serà l'establert en el conveni col·lectiu d'aplicació o el 75% del SMI en defecte d'això.

2. Conversió de contractes en indefinits
·    Empreses de menys de 50 treballadors: conversió de contractes en pràctiques, de relleu i substitució per jubilació en indefinits, bonificació o reducció a les quotes empresarials a la Seguretat Social de 500 € o, si es dona de 700 €. Durant tres anys.
·    Conversió de contractes per a la formació i l'aprenentatge en indefinits, bonificació o reducció a les quotes empresarials a la Seguretat Social de 1.500 € o, si es dona de 1.800 €. Durant tres anys.

3. Persones amb discapacitat
Existeixen nombroses bonificacions actives per a contractar persones amb discapacitat reconeguda. Aquestes bonificacions, en funció del seu perfil i tipus de contracte, són:
·    Contracte indefinit o conversió a indefinit per a menors de 45 anys
·    Contracte indefinit o conversió a indefinit per a majors de 45 anys
·    Contracte temporal de foment de l'ocupació per a menors de 45 anys
·    Contracte temporal de foment de l'ocupació per a més grans de 45 anys

A més, existeixen bonificacions del 100% de la quota empresarial per tots els conceptes per la contractació indefinida o temporal o conversió en indefinit de tots els contractes temporals per un centre especial d'ocupació, i per a contractes d'interinitat amb aturats per a substituir a treballadors amb discapacitat en situació d'incapacitat temporal. Durant tota la vigència del contracte.

Els treballadors amb discapacitat reconeguda, també poden ser contractats mitjançant contractes formatius;  contracte per a la formació i l'aprenentatge, bonificació/reducció de les quotes de l'empresari segons la plantilla de l'empresa, del 100% quan l'empresa compti amb menys de 250 treballadors i del 75% quan l'empresa compti amb més de 250 treballadors i contracte en pràctiques, amb una reducció en la quota empresarial per contingències comunes del 50%. No s'aplica  el límit d'edat en el supòsit de treballadors amb discapacitat.

4. Bonificacions per a col·lectius en risc d'exclusió i víctimes de diferents circumstàncies

Es mantenen les bonificacions per a col·lectius en risc d'exclusió, víctimes de violència de gènere, etc.  Per exemple:
·    Víctimes de tràfic d'éssers humans, violència de gènere i víctimes de terrorisme
·    Treballadors en risc d'exclusió social

A més existeixen altres bonificacions/reduccions, destinades a col·lectius específics per l'activitat o el perfil del treballador.

Per a més informació vegi la taula resum de bonificacions del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE): Taula resum SEPE

Arxivat a: Articles