El Nou Estat d'Informació No Financera (EINF)

21/01/2019

El passat 28 de desembre es va publicar la Llei 11/2018, per la qual es modifica el Codi de Comerç, el text refós de la Llei de societats de capital aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'auditoria de comptes, en matèria d'informació no financera i diversitat.

Aquesta nova normativa obliga a determinades societats i grups a preparar un Estat d'Informació No Financera (EINF) que s'ha d'incorporar a l'informe de gestió o presentar-se en un informe separat, al qual es faci referència expressa en l'informe de gestió.

La nova informació requerida se sotmet als mateixos criteris d'aprovació, dipòsit i publicació que l'informe de gestió, és a dir, ha de ser elaborada i aprovada amb el mateix procés i terminis que els previstos per a l'informe de gestió. A més, en la nova Llei expressament s'indica que el EINF és part dels documents que es formulen pel Consell d'Administració, i que serà d'obligat compliment que el EINF es presenti com a punt separat de l'ordre del dia per a la seva aprovació per la junta general d'accionistes de les societats.

Estat d'Informació No Financera

L'Estat d'Informació No Financera ha d'incloure, la informació necessària per comprendre l'evolució, els resultats i la situació de la societat, i l'impacte de la seva activitat respecte a aquests cinc àmbits: medi ambient, social i personal, drets humans, corrupció i suborn i societat. Inclourà una descripció del model de negoci (entorn empresarial, organització, mercats on opera, objectius i estratègies, i els grans riscos vinculats a la seva activitat). Ha d'incorporar indicadors clau de resultats no financers que permetin el seguiment i l'avaluació dels progressos i que afavoreixin la comparació entre societats i sectors.

Addicionalment, d'acord amb la nova Llei, s'inclourà informació sobre les mesures que, si s'escau, s'hagin adoptat per afavorir el principi d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes, incorporant, per exemple, informació sobre la bretxa salarial. A més, s'incorporarà informació sobre el desenvolupament sostenible, la cadena de consumidors, subcontractistes i proveïdors, així com informació fiscal com són els beneficis obtinguts país per país, els impostos sobre beneficis pagats i les subvencions rebudes.

No totes les societats han d'incloure en el seu informe de gestió la mateixa informació ni incloure el mateix detall de la mateixa en cada àrea, sinó que la informació hauria de ser aquella que segons l'opinió dels administradors sigui rellevant considerant l'entitat, activitat realitzada i la seva estructura i la seva presentació d'acord al marc normatiu, nacional o internacional que l'entitat hagi decidit utilitzar en la seva presentació a cada qüestió, marcs que han de quedar adequadament identificats en el propi EINF.

Abast

L'obligació de divulgació d'informació no financera s'aplica a societats de capital que compleixin les següents condicions, així com a societats, que formulin comptes consolidats, si el conjunt de les societats del grup compleix les següents condicions:

a) tenir un nombre mitjà d'empleats en l'exercici superior a 500; i
b) o bé, que siguin considerades entitats d'interès públic (EIP), o bé, que durant dos exercicis consecutius en la data de tancament del balanç, superessin dos dels tres criteris següents:

       1) total de l'actiu del balanç: 20 milions d'euros;
       2) import net de la xifra de negocis: 40 milions d'euros;
       3) almenys 250 empleats de mitjana durant l'exercici.

Exempció

No obstant això, una societat dominant o dependent d'un grup estarà exempta de l'obligació de presentar la nova informació requerida, si l'empresa i els seus dependents estan incloses en l'informe de gestió consolidat d'un grup que compleixi les condicions anteriors.
Si una societat s'acull a aquesta opció, haurà d'incloure en l'informe de gestió una referència a la identitat de la societat dominant i al Registre Mercantil on han de quedar dipositades seus comptes juntament amb l'informe de gestió consolidat.

Entrada en vigor i aplicació

Aquesta Llei és aplicable per als exercicis econòmics que s'iniciïn a partir de l'1 de gener de 2018. I es preveu que, transcorreguts tres anys de la seva entrada en vigor, l'obligació de presentar un EINF, és aplicable a totes aquelles societats, o grups de societats, amb més de 250 treballadors que, o bé siguin EIP exceptuant petites i mitjanes, o bé siguin No EIP Grans durant dos exercicis consecutius (és a dir, amb actius superiors a 20 milions d'euros o import net de la xifra de negocis superior a 40 milions d'euros).

Arxivat a: Articles