1. 19/07/2019
  Si el soci és una persona física resident a Espanya (contribuent de l'IRPF), el dividend sempre porta retenció. I si es tracta d'una persona física no resident a Espanya, haurà de retenir-li al …
  Arxivat a: Articles
 2. 19/07/2019
  Li recordem que una vegada aprovats els comptes anuals s'han de presentar per al seu dipòsit en el Registre Mercantil del domicili social, en el termini d'un mes des de la seva aprovació. El termini …
  Arxivat a: Articles
 3. 19/07/2019
  Una de les qüestions més habituals en les societats mercantils i que sol donar-se, majoritàriament, en les petites i mitjanes empreses (pimes), sobretot, en les societats familiars compostes per dos …
  Arxivat a: Articles
 4. 23/06/2019
  A continuació relacionem una llista d'ajudes per a les empreses i pimes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d'interès per a l'impuls de noves idees i la promoció de nous …
  Arxivat a: Articles
 5. 23/06/2019
  Per a les empreses i PIMES relacionem a continuació una llista d'ajudes, subvencions i finançament en l'àmbit estatal que poden resultar d'interès per a l'impuls de noves idees i la promoció de nous …
  Arxivat a: Articles
 6. 23/06/2019
  El passat 28 de desembre es va publicar la Llei 11/2018, per la qual es modifica el Codi de Comerç, el text refós de la Llei de societats de capital aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 …
  Arxivat a: Articles
 7. 23/06/2019
  La dimensió de la seva empresa serà determinant de cara a les seves obligacions comptables i fiscals. Per exemple, per saber si pot aplicar el pla comptable per a PIMES o ha d'aplicar el pla …
  Arxivat a: Articles
 8. 23/06/2019
  Com cada any, el pròxim dia 1 de juliol, l'Agència Tributària posarà en marxa la campanya de l'impost sobre societats 2018, que presenta novetats importants i obligacions de caràcter formal que hem …
  Arxivat a: Articles
 9. 23/06/2019
  Elena López, col·laboradora en temes de plans d'igualtat i RSC, ens comenta el Nou Reial Decret-Llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i oportunitats …
  Arxivat a: Articles
 10. 23/05/2019
  Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d'ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d'interès per a l'impuls de noves idees i la promoció de nous …
  Arxivat a: Articles
 11. 23/05/2019
  Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d'ajudes, subvencions i finançament en l'àmbit estatal que poden resultar d'interès per a l'impuls de noves idees i la promoció de nous …
  Arxivat a: Articles
 12. 23/05/2019
  Si la seva empresa va tancar l'exercici a 31 de desembre, recordi que la Junta General Ordinària de Socis ha d'aprovar els comptes com a màxim el 30 de juny i dipositar-los en el Registre Mercantil …
  Arxivat a: Articles
 13. 23/05/2019
  Recentment el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social ha publicat una guia sobre el registre de jornada laboral «a títol informatiu», d'obligat compliment per a les empreses i que va …
  Arxivat a: Articles
 14. 29/04/2019
  Si s'ha expedit una factura a nom d'un destinatari existent però diferent d'aquell per al qual es va realitzar la corresponent operació (sent correctes l'import de la base i la quota impositiva), s’…
  Arxivat a: Articles
 15. 29/04/2019
  Les quotes del RETA satisfetes per la societat mercantil a l'administrador, tindran la consideració de retribució del treball en espècie, la qual cosa significa l'obligació d'efectuar un ingrés a …
  Arxivat a: Articles
 16. 29/04/2019
  Intentar el cobrament d’un deute pendent es pot convertir en un calvari per al creditor. I més, si per això, s'albira l'obligació d'acudir a la via judicial.
  Arxivat a: Articles
 17. 29/04/2019
  La nova Resolució de 5 de març de 2019, de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC), desenvolupa els criteris de presentació dels instruments financers i altres aspectes comptables …
  Arxivat a: Articles
 18. 20/03/2019
  Recordem que els administradors de la societat estan obligats a formular, en el termini màxim de 3 mesos comptats a partir del tancament de l'exercici social, els comptes anuals, l'informe de gestió,…
  Arxivat a: Articles
 19. 20/03/2019
  Entre les novetats que introdueix la Resolució de 5 de març de 2019, de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC), per la qual es desenvolupen els criteris de presentació dels …
  Arxivat a: Articles
 20. 20/03/2019
  Per a les empreses i PIMES relacionem a continuació una llista d'ajudes, subvencions i finançament en l'àmbit estatal que poden resultar d'interès per a l'impuls de noves idees i la promoció de nous …
  Arxivat a: Articles
Pàgina 1 de 4 Següent