1. 29/04/2019
  Si s'ha expedit una factura a nom d'un destinatari existent però diferent d'aquell per al qual es va realitzar la corresponent operació (sent correctes l'import de la base i la quota impositiva), s’…
  Arxivat a: Articles
 2. 29/04/2019
  Les quotes del RETA satisfetes per la societat mercantil a l'administrador, tindran la consideració de retribució del treball en espècie, la qual cosa significa l'obligació d'efectuar un ingrés a …
  Arxivat a: Articles
 3. 29/04/2019
  Intentar el cobrament d’un deute pendent es pot convertir en un calvari per al creditor. I més, si per això, s'albira l'obligació d'acudir a la via judicial.
  Arxivat a: Articles
 4. 29/04/2019
  La nova Resolució de 5 de març de 2019, de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC), desenvolupa els criteris de presentació dels instruments financers i altres aspectes comptables …
  Arxivat a: Articles
 5. 20/03/2019
  Recordem que els administradors de la societat estan obligats a formular, en el termini màxim de 3 mesos comptats a partir del tancament de l'exercici social, els comptes anuals, l'informe de gestió,…
  Arxivat a: Articles
 6. 20/03/2019
  Entre les novetats que introdueix la Resolució de 5 de març de 2019, de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC), per la qual es desenvolupen els criteris de presentació dels …
  Arxivat a: Articles
 7. 20/03/2019
  Per a les empreses i PIMES relacionem a continuació una llista d'ajudes, subvencions i finançament en l'àmbit estatal que poden resultar d'interès per a l'impuls de noves idees i la promoció de nous …
  Arxivat a: Articles
 8. 20/03/2019
  Per a les empreses i PIMES a continuació relacionem una llista d'ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d'interès per a l'impuls de noves idees i la promoció de nous …
  Arxivat a: Articles
 9. 27/02/2019
  El Reial decret llei 28/2018 ha derogat amb efectes des de l’1 de gener de 2019 les mesures contractuals i incentius a la contractació vinculades a una taxa de desocupació superior al 15%, com el …
  Arxivat a: Articles
 10. 27/02/2019
  Des d'AUDRIA li recordem que el pròxim dilluns 1 d’abril, finalitza el termini per presentar la declaració anual i informativa de béns i drets situats a l’estranger, o model 720.
  Arxivat a: Articles
 11. 27/02/2019
  Mitjançant el Reial decret llei 20/2018, de 7 de desembre, de mesures urgents per a l'impuls de la competitivitat econòmica en el sector de la indústria i el comerç a Espanya es modifica l'article …
  Arxivat a: Articles
 12. 27/02/2019
  La Llei 11/2018 per la qual es modifica el Codi de Comerç, la Llei de societats de capital i auditories de comptes, entre altres novetats, ha introduït una modificació per la qual els socis poden …
  Arxivat a: Articles
 13. 21/01/2019
  S'ha aprovat el Reial decret 1512/2018, pel qual es modifica entre d’altres, el reglament sobre l'IVA i el reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, que inclouen novetats en …
  Arxivat a: Articles
 14. 21/01/2019
  El passat 28 de desembre es va publicar la Llei 11/2018, per la qual es modifica el Codi de Comerç, el text refós de la Llei de societats de capital aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 …
  Arxivat a: Articles
 15. 21/01/2019
  Per a les empreses i PIMES a continuació relacionem una llista d'ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d'interès per a l'impuls de noves idees i la promoció de nous …
  Arxivat a: Articles
 16. 21/01/2019
  Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d'ajudes, subvencions i finançament en l'àmbit estatal que poden resultar d'interès per a l'impuls de noves idees i la promoció de nous …
  Arxivat a: Articles
 17. 18/12/2018
  Actualment s'està tramitant a les Corts Generals la proposició de llei per aplicar un sistema de sancions contra la morositat en administracions públiques i empreses del sector privat.
  Arxivat a: Articles
 18. 18/12/2018
  Per a l'aplicació de determinats règims fiscals especials s’ha d'exercitar l'opció davant l'Administració Tributària abans del 31 de desembre i tenir en compte tots els models i obligacions tributà…
  Arxivat a: Articles
 19. 18/12/2018
  Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d'ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d'interès per a l'impuls de noves idees i la promoció de nous …
  Arxivat a: Articles
 20. 18/12/2018
  Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d'ajudes, subvencions i finançament en l'àmbit estatal que poden resultar d'interès per a l'impuls de noves idees i la promoció de nous …
  Arxivat a: Articles
Pàgina 1 de 4 Següent