1. 26/09/2019
  D'acord amb la normativa fiscal i comptable, si la seva empresa presta garantia de reparació i revisió en les seves vendes de béns o en els seus serveis, en tancar els comptes de l'exercici pot …
  Arxivat a: Articles
 2. 26/09/2019
  Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d'ajudes, subvencions i finançament en l'àmbit estatal que poden resultar d'interès per a l'impuls de noves idees i la promoció de nous …
  Arxivat a: Articles
 3. 26/09/2019
  Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d'ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d'interès per a l'impuls de noves idees i la promoció de nous …
  Arxivat a: Articles
 4. 31/07/2019
  Ahir 30 de juliol finalitzava el termini per la presentació al Registre Mercantil dels comptes anuals de l’exercici 2018. Us recordem quines son les obligacions i regim sancionador corresponent, en …
  Arxivat a: Articles
 5. 19/07/2019
  Si el soci és una persona física resident a Espanya (contribuent de l'IRPF), el dividend sempre porta retenció. I si es tracta d'una persona física no resident a Espanya, haurà de retenir-li al …
  Arxivat a: Articles
 6. 19/07/2019
  Una de les qüestions més habituals en les societats mercantils i que sol donar-se, majoritàriament, en les petites i mitjanes empreses (pimes), sobretot, en les societats familiars compostes per dos …
  Arxivat a: Articles
 7. 23/06/2019
  A continuació relacionem una llista d'ajudes per a les empreses i pimes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d'interès per a l'impuls de noves idees i la promoció de nous …
  Arxivat a: Articles
 8. 23/06/2019
  Per a les empreses i PIMES relacionem a continuació una llista d'ajudes, subvencions i finançament en l'àmbit estatal que poden resultar d'interès per a l'impuls de noves idees i la promoció de nous …
  Arxivat a: Articles
 9. 23/06/2019
  El passat 28 de desembre es va publicar la Llei 11/2018, per la qual es modifica el Codi de Comerç, el text refós de la Llei de societats de capital aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 …
  Arxivat a: Articles
 10. 23/06/2019
  La dimensió de la seva empresa serà determinant de cara a les seves obligacions comptables i fiscals. Per exemple, per saber si pot aplicar el pla comptable per a PIMES o ha d'aplicar el pla …
  Arxivat a: Articles
 11. 23/06/2019
  Com cada any, el pròxim dia 1 de juliol, l'Agència Tributària posarà en marxa la campanya de l'impost sobre societats 2018, que presenta novetats importants i obligacions de caràcter formal que hem …
  Arxivat a: Articles
 12. 23/06/2019
  Elena López, col·laboradora en temes de plans d'igualtat i RSC, ens comenta el Nou Reial Decret-Llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i oportunitats …
  Arxivat a: Articles
 13. 23/05/2019
  Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d'ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d'interès per a l'impuls de noves idees i la promoció de nous …
  Arxivat a: Articles
 14. 23/05/2019
  Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d'ajudes, subvencions i finançament en l'àmbit estatal que poden resultar d'interès per a l'impuls de noves idees i la promoció de nous …
  Arxivat a: Articles
 15. 23/05/2019
  Si la seva empresa va tancar l'exercici a 31 de desembre, recordi que la Junta General Ordinària de Socis ha d'aprovar els comptes com a màxim el 30 de juny i dipositar-los en el Registre Mercantil …
  Arxivat a: Articles
 16. 23/05/2019
  Recentment el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social ha publicat una guia sobre el registre de jornada laboral «a títol informatiu», d'obligat compliment per a les empreses i que va …
  Arxivat a: Articles
 17. 29/04/2019
  Si s'ha expedit una factura a nom d'un destinatari existent però diferent d'aquell per al qual es va realitzar la corresponent operació (sent correctes l'import de la base i la quota impositiva), s’…
  Arxivat a: Articles
 18. 29/04/2019
  Les quotes del RETA satisfetes per la societat mercantil a l'administrador, tindran la consideració de retribució del treball en espècie, la qual cosa significa l'obligació d'efectuar un ingrés a …
  Arxivat a: Articles
 19. 29/04/2019
  Intentar el cobrament d’un deute pendent es pot convertir en un calvari per al creditor. I més, si per això, s'albira l'obligació d'acudir a la via judicial.
  Arxivat a: Articles
 20. 29/04/2019
  La nova Resolució de 5 de març de 2019, de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC), desenvolupa els criteris de presentació dels instruments financers i altres aspectes comptables …
  Arxivat a: Articles
Pàgina 1 de 5 Següent